1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer
Dzisiaj jest Środa, 20 Wrzesień 2017

Warunki uczestnictwa w wycieczce

Warunki ogólne uczestnictwa w jednodniowych wycieczkach autokarowych.

 1. Organizatorem wycieczek jest Biuro Turystyczne Korona z siedzibą w Szklarskiej Porębie przy ul. Jedności Narodowej 20. Biuro działa zgodnie z Ustawą o Usługach Turystycznych z dnia 29.08.1997 roku wraz z jej późniejszymi zmianami. Biuro posiada wpis do rejestru o nr 20/0519/2004 oraz gwarancję bankową w BZ WBK S.A. organizatora i pośrednika (grupy pierwszej, drugiej i czwartej).
 2. Zawarcie umowy o świadczenie usług turystycznych następuje po dokładnym zapoznaniu się uczestnika z programem wycieczki, warunkami uczestnictwa oraz podpisaniu zgłoszenia-umowy o świadczenie usług turystycznych, w terminie krótszym niż 7 dni przed planowanym wyjazdem.
 3. W ramach ceny jednodniowych wycieczek biuro gwarantuje: transport autokarem klasy turystycznej,    opiekę pilota-przewodnika w języku polskim, na wycieczkach zagranicznych ubezpieczenie od kosztów leczenia za granicą i NNW. Biuro ubezpiecza  uczestników wycieczek w TU. SIGNAL-IDUNA S.A. Warszawa, Okopowa 31. Umowa i warunki ogólne ubezpieczenia są do wglądu w siedzibie biura. W cenie usługi nie jest zawarte ubezpieczenie od kosztów rezygnacji lub przerwania podróży przez klienta. Klient może dodatkowo ubezpieczyć się od kosztów rezygnacji z imprezy.
 4. Program, cenę, czas trwania wycieczki oraz ceny biletów wstępu podano w ofercie biura. Cena wycieczki nie obejmuje biletów wstępów. Bilety wstępu uczestnicy opłacają we własnym zakresie.
 5. Uczestnik zobowiązany jest do wniesienia opłaty za wycieczkę w momencie podpisania zgłoszenia-umowy w wysokości 100% ogólnej kwoty.
 6. Uczestnik może zrezygnować z udziału w wycieczce bez ponoszenia kosztów, jeżeli rezygnacja nastąpiła na trzy dni przed rozpoczęciem wycieczki. W przypadku rezygnacji z wycieczki w terminie krótszym niż trzy dni przed wycieczką – bez wskazania osoby lub osób wstępujących w miejsce klienta -  organizator zwraca wpłaconą kwotę pomniejszoną o rzeczywiste koszty, które poniósł w związku z realizacją umowy.
  Do 24 godzin przed wycieczką klient powiadomi organizatora na piśmie o przeniesieniu praw uczestniczenia w wycieczce na inną osobę lub osoby spełniające warunki udziału w imprezie.Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wycieczki jeżeli nie zostanie sprzedanych co najmniej 35 miejsc. O odwołaniu wycieczki klient będzie poinformowany pisemnie poprzez SMS-a lub telefonicznie w terminie nie krótszym niż jeden dzień przed impreza. Brak akceptacji przez Klienta innego terminu powoduje niezwłoczną wypłatę wpłaconej kwoty.
  1. Uczestnicy wycieczki powinni posiadać dokument tożsamości. Uczestnicy wycieczek zagranicznych powinni posiadać ważny paszport lub dowód osobisty (dotyczy również dzieci).
  2. W sytuacjach wyjątkowych, np. odłączenie się od grupy w czasie wycieczki, uczestnik powinien natychmiast skontaktować się z organizatorem. Numery telefonów znajdują się na umowie-zgłoszeniu.
  3. W przypadku wystąpienia sił wyższych uniemożliwiających kontynuowanie wycieczki lub zdarzenia zagrażającego zdrowiu lub życiu uczestników wycieczki, organizator zastrzega sobie prawo do korekty trasy i programu wycieczki, lub jej odwołania.
  4. W przypadku niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy klient powinien niezwłocznie zawiadomić o tym pilota. Reklamacje w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem winien złożyć w ciągu 30 dni od zakończenia imprezy turystycznej. Klient może złożyć jednocześnie propozycję zaspokojenia jego roszczeń. Po upływie tego okresu klient może zgłosić roszczenie jeśli bez własnej winy nie mógł dotrzymać tego terminu. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w terminie 30 dni od dnia  doręczenia reklamacji.
  5. W zakresie nieuregulowanym w umowie i w warunkach ogólnych uczestnictwa, mają zastosowanie przepisy: ustawy o usługach turystycznych, kodeksu cywilnego oraz inne przepisy dotyczące ochrony konsumenta. Wszelkie sprawy sporne będą rozpatrywane przez sąd powszechny.